12. sednica Skupštine

Dnevni red dvanaeste sednice Skupštine opštine Malo Crniće, održane 28. novembra, bio je veoma sadržajan i obuhvatio je aktivnosti koje se odnose na izuzetno značajne oblasti života i rada na području ove opštine. Najpre su odbornici, većinom glasova, usvojili izveštaj o izvršenju budžeta u prvih devet meseci 2013. godine. Planirani tekući prihodi budžeta za tekuću godinu iznose 298.199.664 dinara. Ostvareni tekući prihodi i primanja u periodu januar septembar iznosili su 214.478.063 dinara ili 71,91% u odnosu na godišnji plan. Ubedljivo najveće učešće u strukturi prihoda budžeta imaju transferi viših nivoa vlasti sa 73,09 %, slede porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke sa značajnih 16,17 %, dok je učešće izvornih javnih prihoda i dalje skromno. U ukupnim transfernim sredstvima od 156.778.928 dinara, nenamenski transferi koji pripadaju budžetu u skladu sa Zakonom iznose 149.726.295 dinara ili 75 % od pripadajućih za 2013. godinu, dok 7.052.633 dinara čine namenski transferi po zaključenim ugovorima. Planirani rashodi i izdaci budžeta iznose 344.200.980 dinara. Izvršeni rashodi i izdaci budžeta, u periodu januar septembar bili su 156.445.787 dinara ili 45,45 % u odnosu na plan.
Odbornici SO Malo Crniće, potom su razmatrali, a zatim usvojili program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Čistoća” za 2014. godinu sa projekcijama ulaganja za 2015. i 2016. godinu. Program poslovanja pokazuje da je ovo preduzeće konsolidovano i da u narednom planskom periodu iskazuje vrlo realne planove da postigne punu poslovnu sposobnost i da vodi jednu realnu dohodovnu poslovnu politiku, gde se iskazuje i mogućnost sopstvenih prihoda u iznosu od 10 miliona dinara. Pored upravljanja vodovodom, tu su održavanje puteva, zelenih površina, mesnih groblja, čišćenje snega i druge delatnosti. Plan ovog preduzeća je i nabavka novog grejdera, ali i jednog traktora sa uređajem za košenje trave i rastinja.
Odbornici su dali zeleno svetlo i na program poslovanja Direkcije za izgradnju opštine. Prema rečima direktora Tomislava Stojićevića, ovim programom nastavlja se ravnomeran razvoj opštine u tri najvažnija pravca. U oblasti vodosnabdevanja akcenat je na daljem razvoju sekundarne mreže i naselja Salakovac, Batuša i Kula mogu da očekuju uskoro priključak na sekundarnu mrežu. Izrada magistralnog cevovoda do Industrijske zone u Salakovcu i njeno komunalno opremanje imaće za cilj privlačenje potencijalnih investitora. Ukupno za vodosnabdevanje obezbeđeno je, 15.682.000 dinara. Za kanalizaciju su predviđena skromna sredstva, ali više kao mogućnost da se učestvuje na javnim konkursima za dobijanje sredstava i realizaciju ovog projekta uz sredstva sa viših nivoa vlasti.
U putnoj infrastrukturi planirali smo asfaltiranje ulica u naseljima i izradu projektne dokumentacije, a za te namene opredeljeno je 27 miliona dinara. Za rekonstrukciju domova kulture predvideli smo 10,5 miliona dinara. Takođe, važan kapitalni projekat je izvođenje radova na sistemu za otpadne vode prema projektu, za naselje Kobilje, a za njegovu realizaciju neophodna su sredstva viših nivoa vlasti, ističe Stojićević.

Rebalansom smanjeni tekući prihodi

Usvojen je drugi rebalans budžeta i ovom odlukom planirani tekući prihodi budžeta smanjuju se sa 298.199.664 dinara na 287.108.152 dinara, dok se dodatni prihodi budžetskih korisnika sa 10.615.000 dinara povećavaju na 25.791.000 dinara. Kao rezultat ove preraspodele tekućih prihoda, za 11 miliona dinara manji su prihodi budžeta, a za 4 miliona dinara veći prihodi konsolidovanog računa trezora.
U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Zakonom o porezima na imovinu, donete su odluke kojima se utvrđuju parametri za obračun poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica. Najpre su utvrđene tri zone koje obuhvataju naselja u zavisnosti od stepena opremljenosti i uređenosti zemljišta, te su određeni i koeficijenti ovih lokacija: 0, 80 za prvu zonu, 0, 40 za drugu i 0,30 za treću zonu. Sa istim se množi prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti. Stopa amortizacije utvrđuje se u iznosu od 0,80, a maksimalno Do 40 %, a stope poreza su 0,30 %. Ove stope se uvećavaju za 0,6 %, odnosno 1% i 2% na iznose preko 10, 25 i 50 miliona dinara. Primenom novih odluka biće povećani iznosi poreza na imovinu poreskih obveznika. Organi opštine utvrdili su najniže parametre kojim se obračunavaju porezi na imovinu, imajući u vidu ekonomsko stanje i snagu poreskih obveznika. Doneta je i odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za kompleks „Vetropark Malo Crniće”. Naime, ovo je odluka kojom se pozitivno odgovara na inicijativu kompanije „IEL OIE Balkan Renewble Energy” iz Be¬ograda, koja želi da investira u postavljanje 12 vetro-generatora snage 2,4 kilovata na teritoriji opštine Malo Crniće.
Na ovoj sednici doneta je odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine, tela koje će zajedno sa savetnikom pacijentovih prava voditi brigu o ostvarivanju zdravstvene zaštite i pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite. Za člana Štaba za vanredne situacije izabrana je načelnica Opštinske uprave Marina Marković, a za direktorku Turističke organizacije Jasna Jović. U okviru kadrovskih postavljenja izabran je Upravni odbor Pred¬školske ustanove „14. oktobar”, a za predsednika Upravnog odbora Biblioteke „Srboljub Mitića imenovana je Antileta Živković. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose SO Malo Crniće dobila je novog predsednika, a to je zamenica predsednika SO Sašica Antonijević Vujić.

 

 Spremno dočekuju zimu

Prema rečima predsednika opštine Dragana Mitića, izveštaj o izvršenju budžeta u prvih devet meseci pokazuje da je on odgovorno planiran i da su ukupno ostvareni prihodi budžeta 214 miliona dinara, što procentualno iznosi 71,91%.
Drugim rebalansom budžeta značajno se smanjuju tekući pri¬hodi budžeta, sa 298 na 287 miliona dinara. Kod tekućih prihoda budžeta najveća promena jeste smanjenje planiranih kapitalnih transfera Republike u iznosu od 20.930.000 dinara. Ovaj iznos je namenjen za održavanje puteva drugog reda, bivših magistralnih i regionalnih pravaca. Nakon rebalansa budžeta Republike ovaj iznos je prepolovljen i realizovan preko Direkcije za izgradnju. Prihodi nekih budžetskih korisnika su povećani, pa nakon izvršenog rebalansa, konsolidovani prihodi budžeta opštine u 2013. godini iznose 360.199.120 dinara. Na rashodnoj strani povećane su aproprijacije nekih korisnika zbog neplaniranih troškova i drugih aktivnosti, odnosno promena odredbi Zakona. Najznačajnije povećanje je kod Osnovne škole „Moša
Pijade” Malo Crniće, a dodatna sredstva iskoristiće se za završetak škole u Batuši. Konsolidovani rashodi budžeta iznose nešto više od 360 miliona dinara. Izvršeno je i usklađivanje odluke o Opštinskoj upravi, kazao je Mitić.
Od investicionih aktivnosti koje preduzima Direkcija za izgradnju, predsednik opštine je istakao završetak putnog pravca Boževac Makce, u dužini od 960 metara, lokalni put Boževac Šapine, u dužini od 500 metara, a očekuje se realizacija rekonstrukcije puta u izletničkom kompleksu Zaova. Vrednost investicije iznosi 2,7 miliona dinara. U Boževcu se završava projekat kopanja bunara za snabdevanje građana vodom, čija je vrednost 5 7 miliona dinara. U toku su radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Kuli i promena stolarije na Domu kulture u Toponici, te rekonstrukcija dva mosta u Malom Crniću i Velikom Crniću. Takođe, na sednici Štaba za vanredne situacije usvojen je plan zimskog održavanja puteva. Održavanje i čišćenje ulica od snega vršiće JKP Čistoća” sa svojom mehanizacijom, a u slučaju proglašenja većeg stepena ugroženosti biće uključena i mehanizacija pravnih lica i preduzetnika po odluci Štaba za vanredne situacije. Ocenjeno je da je zimska služba spremna i opremljena sa potrebnim materijalom za dejstvovanje u slučaju padavina i niskih temperatura.

D. Dinić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *