Turizam

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE

 Obaveštenje o prijavi nekategorisanog smeštaja

Na osnovu člana 12. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, br. 17/19) ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik)dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.U skladu sa ovim članom potrebno je podneti prijavu sa Prilogom 1- za nekategorisani  objekat Opštinskoj upravi Malo Crniće-Odseku za lokalni ekonomski razvoj, lokalnu poresku admnistraciju i inspekcijske poslove, Bajlonijeva 119, Malo Crniće, kao nadležnom organu.

Prijava za evidentiranje nekategorisanog ugostiteljskog objekta za smeštaj

Prilog 1 za nekategorisani objekat

Zahtev za izdavanje uverenja nekategorisanog smeštaja

Informacija o načinu evidentiranja

Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekata za smeštaj

Obaveštenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Opštine Malo Crniće u skladu sa odredbama člana 20.Zakona o ugostiteljstvu (”Službeni glasnik RS” br. 17/2019).

Zahtev za fizičko lice

Obrazac izjave za fizičko lice

Zahtev za pravno lice

Obrazac izjave za pravno lice

Zahtev se podnosi Opštinskoj upravi Malo Crniće-Odseku za lokalni ekonomski razvoj, lokalnu poresku admnistraciju i inspekcijske poslove, Bajlonijeva 119, Malo Crniće.

Seosko turističko domaćinstvo

Izjava za standarde std

Izjava mtu std

Izjava sanitarno-higijenski uslovi

Domaća radinost (soba, kuća, apartman)

Izjava za standarde soba

Izjava za standarde kuća

Izjava za standarde apartman

Izjava mtu soba

Izjava mtu kuća

Izjava mtu apartman

Izjava sanitarno-higijenski uslovi

Propisi

Zakon o ugostiteljstvu

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

Prilog 8 kuća

Prilog 9 apartman

Prilog 10 soba

Prilog 11 std

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higjenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga

Izgled, oznake i vrste kategorije ugostiteljskih objekata