Туризам

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА
Позив физичким лицима

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ
Обавештење о пријави некатегорисаног смештаја
На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (привредно друштво, друго правно лице или предузетник)дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани  објекат Општинској управи Мало Црниће-Одсеку за локални економски развој, локалну пореску адмнистрацију и инспекцијске послове, Бајлонијева 119, Мало Црниће, као надлежном органу.

Пријава за евидентирање некатегорисаног угоститељског објекта за смештај

Прилог 1 за некатегорисани објекат

Захтев за издавање уверењa некатегорисаног смештаја

Информација о начину евидентирања

Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објеката за смештај

Обавештење о категоризацији угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Мало Црниће у складу са одредбама члана 20.Закона о угоститељству (”Службени гласник РС” бр. 17/2019).

Захтев за физичко лице

Образац изјаве за физичко лице

Захтев за правно лице

Образац изјаве за правно лице

Захтев се подноси Општинској управи Мало Црниће-Одсеку за локални економски развој, локалну пореску адмнистрацију и инспекцијске послове, Бајлонијева 119, Мало Црниће.

Сеоско туристичко домаћинство

Изјава за стандарде стд

Изјава мту стд

Изјава санитарно-хигијенски услови

Домаћа радиност (соба, кућа, апартман)

Изјава за стандарде соба

Изјава за стандарде кућа

Изјава за стандарде апартман

Изјава мту соба

Изјава мту кућа

Изјава мту апартман

Изјава санитарно-хигијенски услови

Прописи

Закон о угоститељству

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај

Прилог 8 кућа

Прилог 9 апартман

Прилог 10 соба

Прилог 11 стд

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности

Правилник о минималним техничким и санитарно-хигјенским условима за пружање угоститељских услуга

Изглед, ознаке и врсте категорије угоститељских објеката