ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- РАДОВИ „СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“