ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 23/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У БОЖЕВЦУ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА“