POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 22/2020 “RADOVI NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG CEVOVODA DEONICA OD KRUŽNOG TOKA SALAKOVAC PREMA SMOLJINCU DO KP BR. 286 KO SALAKOVAC“