ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 11/2020 – РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ АЉУДОВО