ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 62/2019 “ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МЛИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“