ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 45/2019 – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ“ У МАЛОМ ЦРНИЋУ