ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 34/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“