ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 33/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ МАЛО ЦРНИЋЕ“