ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 13/2018 – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ