ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 14/2020 – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ