ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 12/2020 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА