ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 67/2019 „УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МЛИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“