ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 55/2019 “РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА КАНАЛА СТАРА МЛАВА У ЗОНИ МОСТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“