ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 49/2019 „НАБАВКА ДОБАРА – АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ “