ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 25/2019 – “ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОТОКА „НИКОЛИНАЦ“ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО СЕЛО И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА“