ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019-1 – „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“