ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – ИНОВИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА