ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 9/2019 – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КУЛА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ