О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022),  и Одлуке о расписивању избора за народне посланике, Општинска управа Мало Црниће, објављује 16. фебруара 2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се грађани Општине Мало Црниће да Општинска управа Мало Црниће, излаже део бирачког списка за подручје Општине Мало Црниће на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 07-15 часова, у згради Општинске управе у Малом Црнићу, Бајлонијева 119., канцеларија број 14., позивом на број 012/280-016, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на сајту Општине Мало Црниће, до закључења бирачког списка, односно до 18.03.2022. године у 24,00 часова.

Грађани који лично врше увид потребно је да на увид донесу личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се у Општинској управи Мало Црниће ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА (15 дана пре дана одређеног за гласање), након закључења бирачког списка захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоураве, најкасније 72 часа пре одржавања гласања.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мало Црниће могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Број: 014-1/2022

У Малом Црнићу, 16. фебруар 2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА,

Драган Митић с.р.