КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 65/2019 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КРАВЉИ ДО (НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРЕ)