КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 20/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЛПА ОДНОСНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ