POZIV Za dostavljanje pismenih ponuda u otvorenom postupku “Radovi na rekonstrukciji i završetku domova kulture i uređenju centra u naselju Kobilje na teritoriji opštine Malo Crniće, oblikovana u 14 partija“

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke načelnika Opštinske uprave opštine Malo Crniće o pokretanju postupka javne nabavke radova u otvorenom postupku JN br. 20/2017 od 06.11.2017. godine,

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

ul. Maršala Tita br. 80

 

O b j a v lj u j e

POZIV

Za dostavljanje pismenih ponuda u otvorenom postupku

Radovi na rekonstrukciji i završetku domova kulture i uređenju centra u naselju Kobilje na teritoriji opštine Malo Crniće,

oblikovana u 14 partija“, a za

 • PARTIJAU br. 1, 2, 3 i 4
 • Partija br. 1. Rekonstrukcija doma kulture u naselju Veliko Crniće (3 faza)
 • Partija br. 2. Rekonstrukcija doma kulture u naselju Vrbnica
 • Partija br. 3. Završetak radova na sređivanju česme u centru naselja Kobilje
 • Partija br. 4. Adaptacija i rekonstrukcija doma kulture u naselju Toponica
 1. Podaci o naručiocu: Opštinska uprava opštine Malo Crniće ul. Maršala Tita br. 80, 12311 Malo Crniće, poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje pismene ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji domova kulture i uređenju centra u naselju Kobilje na teritoriji opštine Malo Crniće.
 2. Brsta naručioca: Lokalna samouprava.
 3. Vrsta postupka: Otvoreni postupak.
 4. Vrsta javne nabavke: Radovi.
 5. Tip javne nabavke: Nabavka je oblikovana u 14 partija.
 6. Redni broj javne nabavke: JN br. 20/2017
 7. Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke  je izvođenje  radova  na  rekonstrukciji domova kulture i uređenju centra u naselju Kobilje, a za Partije br. 1, 2, 3, i 4
 8. Naziv odnosno oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: ORN 45454000; 45450000; 45420000; 45432110.
 9. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za dodelu ugovora je Najniža ponuđena cena“ bez PDV-a.
 10. Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, i dodatne uslove koji su u skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama precizirani konkursnom dokumentacijom, a što se posebno odnosi na posedovanje odgovarajućih licenci za izvođenje predmetnih radova, kao i dostavljanje finansijskog obezbeđenja, te drugih dokaza koji se konkursnom dokumentacijom kao traženom navode.
 • Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. i člana 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza koji su u skladu sa zakonom precizirani i navedeni u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.
 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju naručilac istovremeno sa ovim pozivom objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa tim, konkursna dokumentacija može se preuzeti na:
 2. Portalu javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Internt stranici naručioca: www.opstinamalocrnice.org
 4. Način podnošenja ponuda i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primeljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorene na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponude se dostavljaju na adresu naručioca, sa naznakom:  „PONUDA  – NE OTVARAJ“ JN br. 20/2017 “Radovi na rekonstrukciji i završetku domova kulture i uređenju centra u naselju Kobilje na teritoriji opštine Malo Crniće“, oblikovana u 14 partija, a za partiju br.__ (navesti broj i naziv partije)

 • Na poleđini koverte navesti naziv, adresu ponuđača i kontakt telefon. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 • Rok za podnošenje pismenih ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki.
 • Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje budu primljene od Naručioca tridesetog dana od dana objavljivanja ovog poziva do 12,00 časova 07.12.2017. godine.
 • Rok za podnošenje pismenih ponuda počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja poziva na Portalu Uprave za javne nabavke.
 • Ukoliko rok za otvaranje ponuda padne u neradne dane kao što su subota, nedelja ili državni praznik, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana.
 • Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se javno 07.12.2017. godine u 12,30 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Malo Crniće, mala sala – prvi sprat. O otvaranju ponuda se sačinjava Zapisnik, saglasno članu 104. Zakona o javnim nabavkama.
 2. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje od strane ovlašćenog lica ponuđača, koje moraju predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
 3. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u zakonom predviđenom roku, a zaključenje ugovora će se obaviti odmah po isteku roka za zaštitu prava ali ne dužim od zakonom utvrđenog roka.
 • Naručilac zadržava pravo da od javne nabavke odnosno od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku odustane, ukoliko nastanu takve odkonosti na koju naručilac nije mogao da utiče, kao i u slučaju prijema neodgovarajućih i neprihvatljivih ponuda.
 • Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na telefon: 012/280-016 svakog radnog dana od 7,30-15,00 časova.
 1. Lice za kontakt: Dodatna obaveštenja i informacije u vezi sa pripremom ponude mogu se dobiti pisanim putem – poštom ili na email: milicadirekcija@gmail.com
 • lice za kontakt Milica Mitić, Referent za javne nabavke.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde