R E Š E NJ E O ODOBRAVANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI MALO CRNIĆE I ODREĐIVANJU VISINE SREDSTAVA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016), člana 31. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i  interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/2017), člana 4. stav 3.  Javnog poziva za finansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu broj 06-4/2017-5, od 16. 03. 2017. godine i člana 2. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 16/2008) i Izveštaja i predloga Stručne komisije za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće, broj 06-10/2017-03, od 11. 04. 2017. godine,

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na sednici održanoj 13. 04. 2017. godine, donosi

 

R E Š E NJ E

O ODOBRAVANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI MALO CRNIĆE I ODREĐIVANJU VISINE SREDSTAVA U 2017. GODINI

Član 1.

                          ODOBRAVAJU SE godišnji i posebni program sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće i odobravaju se novčana sredstva budžeta opštine Malo Crniće za finansiranje i sufinansiranje odobrenih programa, i to:

 

  1. Sa pozicije 146 – Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu od ukupno opredeljenih 700.000,00 dinara:
Red. Br. Podnosilac programa Programi i projekti Odobrena sredstva
1 FK „RADNIK“ Salakovac Takmičarski sport 330.000,00
2 OFS Malo Crniće Takmičarski sport 740.000,00
3 FK „ŠAPINE“ Šapine Takmičarski sport 740.000,00
4 FK „BSK 1924“ Boževac Takmičarski sport 250.000,00
5 OŠ „Draža Marković Rođa“ Smoljinac Školski sport 139.700,00
6 FK „STIG“ Malo Crniće Takmičarski sport 250.000,00
7 FK „NAPREDAK 1936“ Veliko Crniće Takmičarski sport 330.000,00
8 FK „INTEGRAL“ Batuša Takmičarski sport 250.000,00
  SVEGA RASPOREĐENO:   3.029.700,00

 

  1. Sa pozicije 147 – Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu od ukupno opredeljenih 600.000,00 dinara:

 

Red.br. Podnosilac programa Programi i projekti Odobrena sredstva
 

1.

 

 

 

FK „STIG“ Malo Crniće

 

Organzacija turnira u malom fudbalu

 

50.000,00 dinara

   

SVEGA RASPOREĐENO:

  50.000,00 dinara.

-2-

 

Član 2.

 

Sa podnosiocem odobrenog programa, u skladu sa zakonom, predsednik opštine Malo Crniće zaključuje Ugovor o realizovanju programa.

Podnosilac programa je dužan da se odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od 8 dana od dana prijema poziva, a u suprotnom, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Nosilac odobrenog programa je dužan da odobrena sredstva troši samo za namene navedene u članu 1. dispozitiva ovog rešenja.

Nosilac odobrenog programa obavezan je da Opštinskom veću na njegov zahtev, kao i periodično, a najmanje jednom godišnje dostavi izveštaj o realizaciji programa, sa kompletnom dokumentacijom o ostvarivanju programa ili delova programa i korišćenju sredstava budžeta opštine Malo Crniće, overenu pečatom, kao i fotokopije faktura i izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu.

Periodični izveštaj se podnosi u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala u toku realizacije programa, na aplikacionom Obrascu 9.

Završni končani izveštaj o realizaciji programa podnosi se u roku od 15 dana od dana realizacije programa, na aplikacionom Obrascu 7.

Nosilac programa je obavezan da po podnošenju završnog izveštaja izvrši povraćaj neutrošenih sredstava na kraju godinu na račun budžeta Opštine.

 

Član 3.

Za preostala neraspoređena  sredstva na poziciji 146 – Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu u iznosu od 670.300,00 dinara, raspisuje se novi javni poziv.

Za preostala sredstva na poziciji 147 – Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu u iznosu od 550.000,00 dinara, raspisuje se novi javni poziv.

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

           

Opštinsko veće opštine Malo Crniće  donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće broj 06-3/2017-7, od 27. 02. 2017. godine.

Takođe, Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisalo je Javni poziv za finansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od  4.300.000,00 dinara,  i to sa pozicije 146- 3.700.000,00 dinara i sa pozicije 147 – 600.000,00 dinara, broj 06-4/2017-5. Javni poziv je objavljen 16. 03. 2017. godine.

Navedeni Javni poziv je objavljen na internet stranici opštine Malo Crniće, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Malo Crniće i izvršeno je neposredno obaveštavanje potencijalnih učesnika od strane OFS Malo Crniće.

Predsednik opštine Malo Crniće doneo je Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće broj 119-2/2017, od 24. 03. 2017. godine.

Stručna komisija za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće sprovela je postupak po Javnom pozivu za finansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu i na osnovu utvrđenog predloga za odobravanje programa i odobravanje visine sredstava sačinila je Izveštaj i predlog Rešenja o odobravanju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće i određivanju visine sredstava u 2017. godini, broj 06-10/2017-03, od 11. 04. 2017. godine i isti dostavio Opštinskom veću na odlučivanje.

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na osnovu sprovedenog postupka i u skladu sa raspoloživim sredstvima opredeljenim za ovu namenu u budžetu opštine Malo Crniće u 2017. godini, na sednici održanoj 13. 04. 2017. godine, delimično je promenilo predlog Komisije i odlučilo  kao u dispozitivu ovog rešenja.

Za sredstva koja nisu obuhvaćeno raspodelom po prvom javnom pozivu biće raspisan u toku 2017. godine, novi javni poziv.

 

-3-

 

 

 

Ovo Rešenje Opštinskog veća je konačno, a objaviće se na sajtu opštine Malo Crniće i u „Službenom glasniku opštine Malo Crniće“.

 

 

Broj: 06-9/2017-8

U Malom Crniću, 13. 04. 2017. godine

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

 

 

                                                                                                          PREDSEDNIK,

                                                                                                   Mališa Antonijević,s.r.