R E Š E NJ E O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2016. GODINU