R E Š E NJ E O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2016. GODINU

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG UNFORMISANJA U 2016