Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019-1 – „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 20/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЛПА ОДНОСНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СОФТВЕР ЛПА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСУТПКА – СОФТВЕР ЛПА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – ИНОВИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА

ПОЗИВ – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ