Građevinska inspekcija

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata na teritoriji Opštine za koje odobrenje za izgradnju izdaje Opština.

Za izlazak na lice mesta građevinskog inspektora, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti  građevinskom inspektoru, pismeno ili usmeno.

Za izlazak na lice mesta građevinskog inspektora, uz pismeni zahtev građevinskoj inspekciji, porebno je uplatitii i sledeće takse:

  1. Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  2. Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti NA
TELEFON za informacije 012/280-016; 065/28-000-15; 065/28-000-16

 

IZVEŠTAJ O RADU GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA ZA 2017 GODINU

PREDLOG GODIŠNJEG PLANA  GRAĐEVINSKOG  INSPEKTORA ZA 2018.GODINU