LPA

Nadležnost Odseka lokalne poreske administracije

Odsek lokalne poreske administracije obavlja sledeće poslove:
-utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave (porez na imovinu fizičkih lica, porez na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, naknada za zaštitu i unapređivnje životne sredine)
– kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda;
– vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja;

– podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

– primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
– vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode;
– vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi služebenu evidenciju;

Porez na imovinu

Prema članu 2.Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj: 26/2001…47/2013) porez na imovinu plaća se na nepokretnosti i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

 

Prema članu 6a Zakona o porezima na imovinu za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti:

 

1)građevinsko zemljište;

2) poljoprivredno zemljište;

3) šumsko zemljište;

4) stanovi;

5) kuće za stanovanje;

6) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;

7) garaže i garažna mesta.

Radi utvrđivanja poreza na imovinu  jedinica lokalne samouprave donosi akt o određivanja zona i najopremljenijih zona, akt o utvrđivanju prosečnih  cena odgovarajućih nepokretnosti u zonama, akt o utvrđivanjanju koeficijenata za nepokretnosti u zonama, odluku o visini stope amortizacije i odluku o visini stope poreza na imovinu

 

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu se nalaze u delu Dokumenti-lokalna poreska ili na linku:

http://opstinamalocrnice.rs/lokalna-poreska/

 

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (“Službeni glasnik RS”, br.28/16), lokalna poreska administracija dužna je da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije iznosi 3.50% i važi od 09.10.2017.godine.

http://www.nbs.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/

 

OBRASCI

  1. Potprilog
  2. Obrazac PPI-1
  3. PPI-2
  4. PRAVILNIK O POPUNJAVANJU PORESKE PRIJAVE PPI-1
  5. prilog1
  6. Prijava za isticanje firme

 

Odluke Skupštine opštine: