Lokalna poreska administracija

Naknade

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

1) NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Obveznici plaćanja naknade su :

1)Pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti na teritoriji Opštine Malo Crniće koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu na teritoriji Opštine Malo Crniće;

2)Vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji opštine Malo Crniće.

Uredbom se utvrđuju  bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dužan je da podnese poresku prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinica lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, do 31.jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Uplatni račun za plaćanje naknade je: 840–714562843–56 Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Prijava za podnošenje

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave

obrazac 1 i obrazac 2

Propisi

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Obrazac 1-eko naknada

Obrazac 2-eko naknada

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu