JAVNO OBAVEŠTENJE I JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2018. GODINU

U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, 10/16) članom 9. Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/16), člana 1. – 5., 12. i 21. Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/17),  člana 67. Statuta opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 12/08, 6/11 i 1/16) i člana 2. stav 1. tačka 10. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 18/08 i 2/12), Opštinsko veće Opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 15. 12. 2017. godine, raspisuje

 

 

JAVNO  OBAVEŠTENJE  I JAVNI  POZIV

ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2018. GODINU

 

 

I.

PREDMET KONKURSA

 

Javno obaveštenje i javni poziv nosiocima programa da dostave predlog svojih godišnjih i posebnih program/projekata za 2018. godinu, odvojenu za svaku iz oblasti sporta iz člana 137. stav 1. Zakona o sportu, na propisanom obrascu.

 

Sredstva za godišnje i posebne programe/projekte po ovom javnom obaveštenju i javnom pozivu obezbeđena su budžetom opštine Malo Crniće za 2018. godinu u okviru Programa 14-Razvoj sporta i omladine, funkcija 810-Usluge rekreacije i sporta, pozicije 150 i ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladnim oganizacijama i planirana sredstva za programe/projekte sportskih organizcija su u iznosu od 4.000.000,00 dinara, opredeljuju se za finansiranje:

 

 1. Godišnjih programa/projekata sportskih organizacija (klubova) sa teritorije opštine Malo Crniće, kojima se realizuje funkcionisanje organizacija u oblasti sporta u pogledu redovnih aktivnosti (troškovi kupovine opreme, rekvizita i sprava, troškovi kotizacije, troškovi prevoza, troškovi organizacije takmičenja, troškovi suđenja i delegata, troškovi lekarskih pregleda, troškovi angažovanja sportskih stručnjaka koji realizuju program, troškovi štampanja publikacija i materijala, informisanje javnosti, obeležavanje jubileja sportske, odnosno druge organizacije i sl.).

 

 1. Godišnjih i posebnih programa/projekata iz oblasti rekreativnog sporta, sporta osoba sa invaliditetom, predškolskog i školskog sporta, sportskih priredbi i tradicionalnih sportskih takmičenja u opštini Malo Crniće, održavanja sportskih objekata  i ostalih potreba građana iz oblasti sporta.

 

II.

 

Programi/projekti kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta mogu biti odobreni ukoliko ispunjavaju kriterijume u pogledu predlagača, nosioca,  sadržine i kvaliteta i finansiranja programa/projekata.

 

-2-

 

 

Predloge godišnjih i posebnih programa/projekata podnose organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Malo Crniće, a sve u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće.

 

Nosilac programa/projekta mora:

 • da bude registrovan u skladu sa Zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;

 

 • da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno;
 • da ima sedište na teritoriji opštine Malo Crniće, ako Zakonom ili ovim pravilnikom nije drugačije utvrđeno;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa/projekata;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni progra/projekat, ukoliko je bio nosilac programa/projekta ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa/projekta;
 • da bude član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

 

Nosilac programa/projekta ne može da:

 

 • bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja

delatnosti;

 • ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama

socijalnog osiguranja i

 • bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili

privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

 

III.

 

            Predlagači programa/projekta svoje predloge po javnom pozivu dostavljaju obavezno na odgovarjućim aplikacionim formularima (Obrazac 1 i Obrazac 4), koji su sastavni deo Javnog obaveštenja i javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje godišnjih i posebnih programa/projekata u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2018. godinu, koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće. Sve navode iz prijave svojih programa/projekata moraju dokazati odgovarajućim priloženim dokumentima.

Sportske organizacije (klubovi) koji su u sistemu, moraju dostaviti svu prateću dokumentaciju koja će dokazati sve elemente koji su navedeni u prijavi programa/projekta.

Učesnici po javnom pozivu uz prijavu, prilažu dokumentaciju propisanu javnim pozivom  po pojedinim obrascima, kao i dodatnu dokumentaciju na zahtev komisije.

Komisija može zatražiti razgovor sa podnosiocima programa/projekta.

 

 

           DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI

 

Podnosilac predloga programa/projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • propratno pismo,

 

-3-

 

 

 • popunjen i overen obrazac predloga programa/projekta,
 • CD/fleš sa predlogom programa/projekta,
 • kopija rešenja o upisu u nadležni registar, sa PIB-om,
 • odluka nadležnog organa nosioca programa/projekta o utvrđivanju predloga godišnjeg programa/projekta,
 • kopija Statuta sportske organizacije,
 • kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu,
 • ostala akta u skladu sa zahtevima obrasca programa.

 

 

IV.

 

              PODNOŠENJE PREDLOGA

Dokumentacija se podnosi u fotokopiji u papirnom i elektronskom obliku (CD/fleš). Nosioci programa/projekta podnose predlog programa/projekta na javno obaveštenje i javni poziv sa kompletnom dokumentacijom, koju dostavljaju u zatvorenoj koverti lično preko pisarnice Opštinske uprave opštine Malo Crniće ili preporučenom pošiljkom na adresu Opštinska uprava opštine Malo Crniće – Stručna komisija za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

u opštini Malo Crniće, 12311 Malo Crniće. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koje javno obaveštenje i koji javni poziv podnosi se prijava i staviti obavezno oznaku NE OTVARATI.

Komisija vrši stručni pregled i procenu kvaliteta programa/projekata organizacija u oblasti sporta i daje ocenu podnetih predloga na osnovu zakona i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće i dostavlja Opštinskom veću utvrđen predlog za odobravanje programa/projekta u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga.

Opštinsko veće, na osnovu predloga Komisije donosi konačnu odluku o izboru programa/projekata kojom se iz budžeta opštine Malo Crniće dodeljuju sredstva.

Po donošenju konačne odluke o odobrenju sredstava po ovom javnom obaveštenju i javnom pozivu od strane Opštinskog veća, predsednik opštine zaključuje ugovor sa svakim  nosiocem programa/projekta čiji je program/projekat odobren.

Odluka o utvrđivanju programa/projekata u oblasti sporta za koje se odobravaju dotacije dostavlja se pojedinačno, svakom učesniku javnog obaveštenja i javnog poziva.

 

V.

 

ROK   PRIJAVLJIVANJA

 

Javno obaveštenje i javni poziv se objavljuje preko sredstava informisanja, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Malo Crniće i na zvaničnom sajtu Opštine.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog obaveštenja i javnog poziva na internet stranici opštine Malo Crniće.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi Opštinske uprave opštine Malo Crniće i sa zvaničnog sajta opštine Malo Crniće: www.opstinamalocrnice.rs

 

 

 

-4-

 

 

Korisnici dobijenih sredstava se obavezuju da u propisanim rokovima ili na zahtev davaoca sredstava podnesu izveštaj o utrošenim sredstvima, a u skladu sa odobrenim i realizovanim projektima i programima u 2018. godini.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti lično ili na telefon Opštinske uprave Malo Crniće 012/280-016.

 

 

Broj: 06-61/2017-15

U Malom Crniću, 15. 12. 2017. godine

 

 

OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE MALO CRNIĆE

                                                                                                             PEDSEDNIK,

                                                                                                            Mališa Antonijević s. r.

 

 

Kompletne obrazce možete preuzeti ovde