Category: Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА

На основу члана 19. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04 и 36/11), члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, брoj  104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Служени гласник РС“, број 15/2012),

            Општинска управа општине Мало Црниће  даје 05. марта 2016. године,  следеће

 

О    Б    А    В    Е    Ш    Т    Е    Њ    Е

 

            Обавештавају се грађани са подручја општине Мало Црниће да су Одлуком Председника Републике РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ („Службени гласник РС“, број 21/16). Обавештавају се грађани да до 08. априла 2016. године могу обавити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку. УВИД у бирачки списак грађани могу извршити у Услужном центру општине Мало Црниће, у згради општине Мало Црниће, сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, закључно са 08. априлом 2016. године. Бирачки списак се закључује 08. априла 2016. године у 24,00 часова.

            Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора (20.04.2016. године до 24,00 часова), Министарство управе и локалне самоуправе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

            Захтеве за промене у бирачком списку из претходног става, грађани и подносиоци  проглашене изборне листе подносе Министарству или Општинској управи Мало Црниће, уколико имају пребивалиште на територији општине Мало Црниће, а интерно расељена лица, уколико имају боравиште на територији општине Мало Црниће.

            О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у бирачком списку, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

            О захтеву за вршење промене у бирачком списку поднетом Општинској управи Мало Црниће, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

            Сваки грађанин (бирач) може надлежној Општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (до 02. априла 2016. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он (грађанин-бирач) на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

            Уписивање података да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији  бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

            Уписивање податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству, по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

            Захтев за гласање бирача по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: Име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и податке о општини, односно граду и адресу боравишта у земљи, односно иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

 

Број: 013-9/2016

У Малом Црнићу, 05. 03. 2016. године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1.  Закона о процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, број  135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја  пројекта на животну средину

 

 

Носилац пројекта предузетник Занатска радња за производњу столарије „СТОЈИМИРОВИЋ“ из Кобиља  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта сушаре за сушење дрвене грађе контејнерског типа на  к.п. бр. 4387 у КО Кобиље      , на територији општине Мало Црниће.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочито капацитете објекта, локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I  и II пројеката за које је обавезна односно за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у донето решење и изјавити жалбу Општинском већу општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, непосредно или преко овог органа.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1.  Закона о процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, број  135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја  пројекта на животну средину

 

 

Носилац пројекта ВИП МОБИЛЕ, доо, Омладинских бригада 21. , 11070 Нови Београд, преко овлашћеног лица „Кодар Инжењеринг“, доо, Аутопут за Загреб бр. 41, 11077 Београд,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Радио-базне станице на локацији „BA1279_01 PО_Мало Црниће“, GSM900/UMTS2100 мреже јаних мобилних комуникација „ВИП Мобиле“ на к.п. бр. 1610 у КО Мало Црниће, на територији општине Мало Црниће.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочиот локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I  и II пројеката за које је обавезна односно за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у донето решење и изјавити жалбу Општинском већу општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, непосредно или преко овог органа.

Врањевац
Фото:Виолета Миладиновић

Општина Мало Црниће и Организациони одбор за обележавање стогодишњице битке на Врањевцу, обавештавају јавност да ће председник Републике Србије, господин Томислав Николић открити споменик палим ратницима, у недељу 18. октобра 2015. године, чиме ће се обележити стогодишњица битке на ”Врањевцу” у атару села Кула, општина Мало Црниће. Свечаност почиње од 12.оо часова, а окупљање грађана је од 10.оо часова.

Церемонија обележавања стогодишњице Битке започеће освештањем споменика подигнутог у славу више од 23.000 официра, војника и цивила из Браничевског округа, страдалих у ослободилачким ратовима Србије од 1912. до 1918. године. Споменик ће освештати Епископ пожаревачко-браничевски господин Игнатије са свештенством. Након тога, венце ће положити председник Републике г.Томислав Николић, потпреседник Народне скупштине г.Верољуб Арсић, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, начелник Браничевског управног округа, градоначелник и председници општина Браничевског округа и представници Удружења потомака ратника. Пригодан културно-уметнички програм извешће Градски хор ”Барили” из Пожаревца и драмски уметници Народног позоришта, Лепомир Ивковић и Бошко Пулетић.

У Малом Црнићу, 14. октобра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Драган Митић

Ветеринарским станицама

О Б  А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се све ветеринарске станице које пружају услуге вештачког осмењавања пољопривредним произвођачима на подручју Општине Мало Црниће, да су, у складу са Програмом мера и подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2015. години, дужни да се ХИТНО јаве у Фонд за пољопривреду Општине Мало Црниће, ради потписивања Протокола о сарадњи са Општином Мало Црниће, како би могла да се даље спроводи мера субвенционисања вештачког осемењавања у 2015. години.

Ветеринарске станице које немају потписан протокол неће моћи да остваре право на покриће трошкова осемењавања од стране Фонда за развој пољопривреде.

Особа за контакт: Снежана Милошевић, Шеф Одсека за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске послове, тел. 280-016, канцеларија број 4.

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

Ослобaђање обавезе плаћања накнаде за одводњавање

Власницима, односно корисницима пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћања накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су наступиле у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима, помогла у отклањању штетних последица поплава и клизишта Влада Републике Републике Србије је донела акт којим се сагласила да се власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) ослободе обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину.

ЦЕО ДОКУМЕНТ Ослобађање обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014 годину