Category: Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

На основу члана 9. Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом на подручју Општине Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало Црниће број 3.),  Иницијативе општинске управе број 352-17/2016 од 22.03.2016.године и члана 5. Одлуке о покретању поступка привременог поверавања обављања комуналне делатности на територији општине Мало Црниће- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење и одлагање број: 352-18/2016 од 22.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка расписије,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

у насељима на територији општине Мало Црниће

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ  ПОЗИВА:

 

Предмет јавног  позива је подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада у насељима на територији општине Мало Црниће, тј. сакупљање и одношење смећа из домаћинстава из свих насељених места, сакупљање и одношење смећа од свих правних лица, предузетника и јавних установа у свим насељеним местима.

 

ПРАВО УЧЕШЋА:

 

Право за подношење понуда по Јавном позиву има свако домаће и страно правно лице и предузетник ако испуњава обавезне и додатне услове прописане Конкурсном документацијом и достави доказе о томе, као и  читко попуњене, оверене потписом и печатом од стране овлашћеног лица Обрасце из Конкурсне документације.

Правно лице које је на територији општине Мало Црниће обављало предметну комуналну делатност, а са којим је раскинут уговор, нема право да учествује у поступку.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ:

 

Критеријум за одабир понуђача: (more…)

П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА “

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА  “

 

 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
 3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 4. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: услуга сузбијање комараца ОРН: 90919200-услуга сузбијања штеточина. (more…)

”Помоћ у кући за стара лица”

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ
Маршала Тита бр.80
12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мало Црниће
Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.80
Интернет страница наручиоца : www.opstinaмаlocrnice.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке: одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”.
ОРН: – 85312100- дневне услуге у заједници
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети на адреси: Општинска управа општине Mало Црниће, Маршала Тита бр.80, Мало Црниће, иста је доступна на интернет адреси: www.opstinaмаlocrnice.org. и www.ujn.gov.rs , Портал јавних набавки.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: (more…)

П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ “

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  “

 

 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
 3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 4. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: добра- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОРН-09310000. (more…)

П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „НАБАВКА ДОБРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ-БИФЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ “

            На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012),  Општинска управа Мало Црниће упућује

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„НАБАВКА ДОБРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ-БИФЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  “

 

 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
 3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 4. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: добра- освежавајући напици, кафа чај  и алкохолна пића. Ознака у речнику набавке: 15000000-храна, пиће и сродни производи. (more…)