Category: Јавне набавке

Јавни позив “Изградња моста преко реке Витовнице” и конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА

ПозивДокументација

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ
Маршала Тита бр.80
12311 МАЛО ЦРНИЋЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мало Црниће
Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.80
Интернет страница наручиоца : www.opstinaмаlocrnice.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке: одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”.
ОРН: – 85312100- дневне услуге у заједници
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена“

ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА УНИШТАВАЊА ГЛОДАРА И ЛЕТЕЋИХ ИНСЕКАТА “

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Jавна набавкa мале вредности

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012), Општинска управа Мало Црниће упућује

П О З И В
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА “

Oбрасци:

(more…)