ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 60/2019 „НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА“